Školní řád

Školní řád v pdf verzi najdete 02-ŠKOLNÍ řád základní školy 20182019

  ŠKOLNÍ ŘÁD

 
ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY
část:  2.   ŠKOLNÍ ŘÁD
Č.j.:                                                     53/2018 ZŠ
Vypracoval, schválil: Mgr. Josef Patík, ředitel školy
Spisový znak 106
Skartační znak A 5 (po ukončení platnosti)
Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2018
Směrnice nabývá platnosti ode dne:
 1. 9. 2018
Směrnice nabývá účinnosti ode dne:
 1. 9. 2018
Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

 

 

Obsah:

 

A.  ŠKOLNÍ ŘÁD

 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky.

1.1 Práva a povinnosti žáků ve škole

1.2 Práva a povinnosti zákonných zástupců ke škole

1.3 Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky

 1. Provoz a vnitřní režim školy.
 2. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

3.1 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

3.2 Ochrana před sociálně patologickými jevy

4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

 

 1. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKU VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU
 2. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání

1.2 Zásady pro hodnocení chování ve škole

2. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků

 1. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií

3.1 Stupně hodnocení prospěchu

3.1.1 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření

3.1.2 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření.

3.1.3 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření

3.2 Stupně hodnocení chování

 1. Zásady pro používání slovního hodnocení v souladu s § 15 odst. 2, včetně předem stanovených kritérií
 2. Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace

6. Způsob získávání podkladů pro hodnocení

7. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách

7.1 Komisionální zkouška

7.2 Opravná zkouška

 1. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

A/  ŠKOLNÍ ŘAD

 

 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců

        žáků s pedagogickými pracovníky

 

1.1. Práva žáků

Žáci mají právo:

– na vzdělání podle školního vzdělávacího programu,

– na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností,

– jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální péči v rámci možností školy,

– na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

– zakládat v rámci školy samosprávný orgán žáků (žákovská samospráva), volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,

– vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, své připomínky může vznést prostřednictvím zákonných zástupců nebo přímo řediteli školy,

– na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání,

– na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku,

– na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením,

– na svobodu ve výběru kamarádů,

– na svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny,

– na to, aby byl respektován žákův soukromý život a život jeho rodiny,

– na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku,

– na ochranu před návykovými látkami a kyberšikanou, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj,

– v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího,

– jestliže se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod., požádat o pomoc či radu třídního

  učitele, učitele, výchovného poradce či jinou osobu,

– na rovnoměrné rozvržení písemných zkoušek.

– má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání a na svobodu

  myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických

  podmínek, poskytování poradenských služeb a podpůrných opatření, má právo být seznámen se všemi

  předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve škole.

 

1.1. Povinnosti žáků

Žáci mají povinnost:

– řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat,

– účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásili,

– chodit do školy vhodně a čistě upraven a oblečen

– dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli

  seznámeni,

– plnit pokyny pedagogických pracovníků školy popř. dalších zaměstnanců školy vydané v souladu s právními

  předpisy a školním řádem,

– vyjadřuje-li své mínění a názory, činit tak vždy slušným způsobem,

– zacházet a školními potřebami šetrně, udržovat své místo, třídu i ostatní prostory v čistotě a pořádku, chránit

  majetek před poškozením. Případné škody je povinen zaplatit

– neopouštět budovu školu před koncem vyučování bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování

  zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem

– chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé

   (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek)

– chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo pokynů vyučujících

– řádně a systematicky se připravovat na vyučování

– každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy, hlásit bez zbytečného odkladu

  vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy

– nenosit do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo

  jiných osob. Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů odkládá pouze na místa k tomu určená, to

  znamená pouze do osobních uzamykatelných skříněk, případně na pokyn vyučujících, kteří je po stanovenou  

  dobu přeberou do úschovy a zajistí jejich bezpečnost

– zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči žákům, zaměstnancům školy nebo

  školského zařízení se považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.

  Dopustí-li se žák takovéhoto jednání, oznámí ředitel školy nebo školského zařízení tuto skutečnost orgánu

  sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne

  poté, co se o tom dozvěděl.

 

 1. Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit:
  a) napomenutí třídního učitele,
 2. b) důtku třídního učitele,
 3. c) důtku ředitele školy.

Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci (Škola online) a zaznamená je do dokumentace školy.

 

1.2. Práva zákonných zástupců žáků

Zákonní zástupci žáků mají právo:

– na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte a to aktuálně ve školním systému Škola online, nebo při Dnech otevřených dveří, konzultačních hodinách jednotlivých vyučujících (na www.zsperstejn.cz) nebo po předchozí domluvě s vyučujícími

– volit a být voleni do školské rady

– vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost,

– na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu,

– požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu.

zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví školní řád následovně.

Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli – při uvolnění na více hodin

 

 

 

1.2. Povinnosti zákonných zástupců žáků

Zákonní zástupci žáků mají povinnost:

– zajistit, aby žák docházel řádně do školy,

– na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka,

– informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

– dokládat důvody nepřítomnosti a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

– oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost a žáka, a změny v těchto údajích

 

1.3. Vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy

1.3.1.   Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny,           které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

1.3.2.   Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím, využíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Nebudou se vměšovat do jejich soukromí a jejich korespondence.  Budou žáky chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li, že dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se se všemi orgány na pomoc dítěti. Speciální pozornost budeme věnovat ochraně před návykovými látkami.

1.3.3.   Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o žákovi (zdravotní způsobilost,…), jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

1.3.4.   Ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.

1.3.5.   Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem žáka.

1.3.6.   Žák zdraví v budově a na školních akcích pracovníky školy srozumitelným pozdravem. Pracovník školy žákovi na pozdrav odpoví.

1.3.7.   Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek a konzultačních dnů, na kterých informují zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání. V případě omluvené nepřítomnosti pedagogického pracovníka zajistí, aby zákonní zástupci byli informováni jiným způsobem.

 

 

2.     Provoz a vnitřní režim školy

 

 

2.1.  Příchod a odchod žáků

2.1.1.  Vstup a pobyt v budově je umožněn žákům od 7.15. Žáci si otevřou školu pomocí vlastního čipu, který

je aktivní v době 7.15-7.55. Dále mohou pobývat ve škole o přestávce před odpoledním vyučováním.  Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá nejméně 30 minut.

2.1.2.  V šatně si odloží svrchní oděv a přezují se. V prostorách šatny i chodeb je nutné udržovat naprostý

            pořádek. Žáci přicházejí do školy nejpozději 5 minut před začátkem vyučování.

2.1.3.      Jestliže mají být žáci vpuštěni do školy dříve, otevře jim školu příslušný učitel.

2.1.4.      Zvonku u dveří žáci používají jen v nejnutnějších případech.

2.1.5.   Po poslední hodině vyučované v učebně žáci posbírají odpadky v lavicích i na podlaze, dají židle na lavice, služba umyje tabuli a s vyučujícím odcházejí do šatny. Doprovázející učitel dohlédne, aby žáci uvedli šatnu do pořádku, a vyčká v šatně do odchodu posledního žáka.  Žáky odvede na oběd, nebo předá jinému učiteli.

 

2.2.      Pobyt a chování žáků ve škole

2.2.1.     V celé školní budově se chodí vpravo, neběhá se a nekřičí. Do školy přináší žák pouze věci nutné

             k vyučování. Jízdní kola, skateboardy apod. odloží na určené místo za školou.

2.2.2.   Každý žák má ve třídě určené místo podle zasedacího pořádku, které nesmí bez dovolení učitele měnit.

2.2.3.   Žák je připraven na hodinu již před příchodem učitele. Po zazvonění již neopouští své místo.

2.2.4.      Nemá-li žák úkol nebo pomůcku, slušně se omluví na začátku hodiny

2.2.5.       Mobilní telefon, tablet či jiné audiovizuální zařízení musí být během vyučování uloženo v tichém režimu) a smí být použito jen na pokyn učitele. Rovněž není povoleno žvýkání v době vyučování a o přestávkách.

2.2.6.   O malých přestávkách žáci vycházejí ze tříd jen v nejnutnějších případech. Svačinu žáci konzumují na svém místě za dodržení hygienických zásad. O hlavní přestávce –  pohybová přestávka – nemusejí žáci setrvávat ve svých učebnách pouze za předpokladu slušného chování, za příznivého počasí pobývají žáci v areálu školy.

2.2.7.   Žáci 4., 5., 6. třídy používají soc. zařízení v 1. patře, žáci 7., 8., 9. třídy v přízemí.

2.2.8.   V době polední přestávky mohou žáci setrvat ve škole nebo opustit budovu na základě vyjádření

             rodičů. Škola pak za žáky v této době nezodpovídá. Pobyt žáků ve školní budově končí poslední

              vyučovací hodinou. Po vyučování smějí žáci setrvat ve třídě jen mimořádně se svolením učitele.

2.2.9.   Před ukončením vyučování neopouštějí žáci areál bez vyučujícího.

2.2.10. Při odchodu na oběd si žáci odkládají aktovky v šatně,  žáci 4. – 9. třídy ve svých uzamčených skříňkách. Zde odkládají i cenné věci nutné k vyučování.

2.2.11. Nepřítomnost žáka oznamují zástupci žáka třídnímu učiteli nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka – písemně, telefonicky (474 394 121), přes formulář v systému Škola online, nebo na mailovou adresu zsperstejn@seznam.cz. V odůvodněných případech může škola vyžadovat lékařské potvrzení.

2.2.12. V případě, že se žák nemůže zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá jeho zástupce o uvolnění z vyučování předem a to písemnou formou. Jinak žák nebude uvolněn (např. při odchodu k lékaři).

2.2.13. Doba rozhodná pro uvolnění žáka:

– netřídní vyučující může žáka uvolnit z jedné vyučovací hodiny,

– třídní učitel od dvou hodin do tří dnů

– v případě nemoci vždy třídní učitel bez ohledu na dobu trvání

– nad 3 pracovní dny uvolňuje žáka ředitel školy, k žádosti se vyjádří třídní učitel a

  ředitel školy a rodiče budou vyrozuměni o rozhodnutí na Škole online.

2.2.14. Obecně platí, že škola při uvolňování žáků nebude klást překážky v případě bezproblémového chování a dobrého přístupu žáka k vyučování a v případě ozdravných pobytů. Zástupci žáka berou schválením žádosti na vědomí možnost zhoršení výsledků ve školní práci vlivem dlouhodobé nepřítomnosti a nutnost doplnit si látku.

2.2.15. V případě prokázaných neomluvených absencí bude škola postupovat podle Metodického pokynu MŠMT čj. 10 194/2002-14 Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem třídní učitel formou pohovoru, při počtu neomluvených hodin nad 10 zašle škola bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Posledním prostředkem je oznámení o zanedbání školní docházky Policii ČR.

 

2.3.   Školní družina

2.3.1.   Pro evidenci účastníků pravidelné činnosti ŠD je vyžadována písemná přihláška. U přihlášených žáků je docházka do ŠD celé pololetí povinná. Výše poplatku je stanovena směrnicí ředitele školy.

2.3.2.     Nepřítomnost žáka omlouvají rodiče písemně.

2.3.3.   Činností organizovaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce.

2.3.4.   Na hodnocení chování v ŠD se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost ŠD, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen.

2.3.5.   V prostoru přístavby školy je zakázáno bez dozoru učitele používat míče, pobíhat kolem budovy a jezdit na kole. Ve vlastním zájmu zde žáci udržují pořádek. Po uzavření objektu se zde žáci nezdržují.

 

 

2.4.   Školní jídelna

2.4.1.     Žáci odcházejí do jídelny pod vedením určených učitelů. Aktovky odkládají do stojanu před jídelnou,

 cenné věci si ponechávají u sebe.

2.4.2.   V jídelně nepředbíhají, vyčkají, až jim bude vydáno jídlo, u stolu sedí tiše a dodržují zásady kulturního stolování.  Po obědě odnesou příbory a talíře na určené místo, zasunou židle.

Žáci navštěvující školní družinu odcházejí pouze v doprovodu vychovatelky.

2.4.3.   Obědy se platí v hlavní budově školy v určených termínech. Oběd lze přihlásit do 8 hodin daného dne.

2.4.4.   Obědy se vydávají do 14 hodin.

2.4.5.   Z oběda se musí žák omluvit předchozí den, v případě nemoci do 8.00 hodin ráno, pokud to nestihne, může si oběd v tento den nechat přinést spolužákem nebo rodičem.

2.4.6    V jídelně používají všichni strávníci čipy, které slouží k jejich evidenci. Bez čipu není možné stravu

vydat. V případě ztráty, či zapomenutí čipu musí strávník tuto skutečnost neprodleně nahlásit vedoucí školní jídelny a obdrží náhradní denní stravenku

 

 

3.                  Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

 

3.1. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

3.1.1.   Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Škola poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

3.1.2.   Při akcích konaných mimo místo, kde a kdy škola obvykle uskutečňuje vzdělávání, je organizující

pedagog na určeném místě 15 minut před dobou shromáždění.  Místo a čas shromáždění žáků a skončení mimořádné akce škola oznámí nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům. Počet žáků na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků nesmí v tomto případě přesáhnout 25.

3.1.3.   Pokud se vyučování tělesné výchovy, pracovního vyučování apod. uskutečňuje mimo školní budovu, mohou se žáci podle pokynu vyučujícího shromáždit přímo na určeném místě. Stejně tak je realizován i odchod, pokud se jedná o poslední vyučovací hodinu /platí i pro ŠD/.

3.1.4.   Žák se při všech školních činnostech chová tak, aby neohrozil zdraví své, svých spolužáků či jiných osob.

3.1.5.   Žák nesmí nosit do školy a na školní akce /včetně LVZ, kurzů/  předměty, kterými by mohl ohrozit zdraví své i ostatních.

3.1.6.   Do dílen, tělocvičny, na pozemek vstupují žáci jen za přítomnosti učitele. Pracují/cvičí zásadně v pracovním/cvičebním oděvu. Dále se řídí režimem pracovny.

3.1.7.      Žák přísně dodržuje zásady bezpečnosti při hodinách tělesné výchovy a plavání.

3.1.8.   Při pořádání sportovně turistických kurzů se postupuje podle předem zpracovaných plánů schválených ředitelem školy. Před zahájením kurzu jsou účastníci i jejich zákonní zástupci prokazatelně poučeni o průběhu kurzu a o povinném vybavení, které je jim zodpovědným pracovníkem zkontrolováno.

Vedoucí družstva zodpovídá za 15 žáků, při vodní turistice za 5 kanoí, v silničním provozu má družstvo maximálně 10 cyklistů /při přesunech je na začátku i na konci skupiny zletilá způsobilá osoba/.

3.1.9.   Větrání provádí vyučující. Žáci nemanipulují s okny ani žaluziemi, pokud k tomu nebyli vyzváni učitelem.

3.1.10. Každý úraz, poranění či nehodu, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 3.1.1. jsou žáci povinni hlásit svému vyučujícímu nebo jinému učiteli, ti ŘŠ. Škola vede o těchto úrazech evidenci, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

 

3.2. Ochrana před sociálně patologickými jevy

3.2.1.   Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků.

3.2.2.   Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, spolupracuje na základě pověření ředitele školy s dalšími institucemi na sociálně právní ochranu dětí a mládeže.

3.2.3.   Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek a OPL v areálu školy a při akcích pořádaných školou. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu (první porušení = DŘŠ). Žákovi může být provedena orientační zkouška na přítomnost těchto látek (písemné svolení zákonného zástupce).  Ředitel školy využije všech možností daných mu příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci.

3.2.4.   Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování a pod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce. Totéž se týká projevů kyberšikany.

3.2.5.   Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a preventivní výchova byla vyučována v souladu se školním vzdělávacím programem.

3.2.6.   Pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled nad žáky o přestávkách, před začátkem vyučování, po jeho skončení i během ostatních akcí, a to hlavně v prostorách, kde by k sociálně patologickým jevům mohlo docházet.

 

 

 1. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

 

 

4.1.   Žák zachází šetrně se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. Každé svévolné

poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí rodiče žáka, který poškození způsobil.

4.2.   Každý žák zodpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí.

4.3.   Před odchodem ze třídy si každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí. Služba odpovídá za čistotu

         prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě.

4.4.   Je přísně zakázáno manipulovat s regulátory topení, audiovizuální technikou, vypínači, ostatními

         přístroji a pomůckami, bez přítomnosti učitele.

4.5.   Žák 4. – 9. třídy udržuje pořádek ve svěřené šatní skříňce, kterou si opatří zámkem. Dbá, aby nedošlo

         k jejímu poškození, umožní pedagog. pracovníkovi nahlédnutí do skříňky, pokud je o to požádá.

 

 

 

 

B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 

 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

 

1.1. Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání

 1. Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení.
 2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm.
 3. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky se vyjadřují stanovenou stupnicí.
 4. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková.
 5. Při hodnocení žáka klasifikací jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích

pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.

 1. Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech.
 2. Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost

    a pedagogický takt vůči žákovi.

 1. Ohodnocením výkonu žáka klasifikačním stupněm posuzuje učitel výsledky práce objektivně a

    přiměřeně náročně.

 1. Pro určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí

 učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Přihlíží se i ke snaživosti a pečlivosti žáka, k jeho individuálním schopnostem a zájmům. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru a klasifikace za příslušné období.

 1. Ředitel školy je povinen působit na sjednocování klasifikačních měřítek všech učitelů.
 2. Zákonní zástupci žáka jsou o prospěchu žáka informování třídním učitelem a učiteli jednotlivých

     předmětů:

    – průběžně prostřednictvím internetové aplikace Škola online, či v případě nemožnosti internetového

     připojení žákovskou knížkou,

   – dny Otevřených dveří, třídní schůzkou

   – před koncem každého čtvrtletí (klasifikační období),

   – při konzultačních dnech

  – případně kdykoliv na požádání zákonných zástupců žáka.

    V případě mimořádného zhoršení prospěchu informuje  učitel  zákonné  zástupce žáka bezprostředně a

    prokazatelným způsobem. Případy zaostávání žáků v učení se projednají v pedagogické radě.

 1. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů

stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.

 1. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a

    to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního

    pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.

 1. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a

to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.

 1. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí,

může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.

 1. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl

nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů.

 1. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl

nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.

 

1.2.  Zásady pro hodnocení chování ve škole

 1. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními

    učiteli, případně o ní rozhoduje ředitel školy po projednání v pedagogické radě.

 1. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování školního řádu

     během klasifikačního období.

 1. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným opatřením k

    posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná.

 1. Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných školou.
 2. Nedostatky v chování žáků se projednávají v pedagogické radě.
 3. Zákonní zástupci žáka jsou o chování žáka informování třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů:

    – průběžně prostřednictvím Školy online či žákovské knížky,

    – před koncem každého čtvrtletí (klasifikační období),

    – okamžitě v případně mimořádného porušení školního řádu.

 

 

 

2. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků

 

 1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků.
 2. Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků.
 3. Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky

    baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý prostředek učení.

 1. Při sebehodnocení se žák snaží popsat:

    – co se mu daří,

    – co mu ještě nejde.

    – jak bude pokračovat dál.

 1. Při školní práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.
 2. Známky nejsou jediným zdrojem motivace.

 

 1. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií

 

3.1 Stupně hodnocení prospěchu

 1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním

    vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

1 – výborný,

2 – chvalitebný,

3 – dobrý,

4 – dostatečný,

5 – nedostatečný.

 1. Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:

– předměty s převahou teoretického zaměření,

– předměty s převahou praktických činností a

– předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření.

Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v souladu se specifikou předmětu.

 

3.1.1 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika.

Při klasifikaci těchto předmětů se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:

– ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti,

– schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí,

– kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,

– aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,

– přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu,

– kvalita výsledků činností,

– osvojení účinných metod samostatného studia.

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

Stupeň 1 (výborný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.

 

3.1.2 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření.

Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní vyučování, praktika, základy techniky, domácí nauky.

Při klasifikaci v předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření v souladu s požadavky učebních osnov se hodnotí:

– vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,

– osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,

– využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,

– aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech,

– kvalita výsledků činností,

– organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti,

– dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí,

– hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci,

– obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel.

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

Stupeň 1 (výborný)

Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných nedostatků.

 

3.1.3 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření

Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a sportovní výchova.

Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.

Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:

– stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,

– osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace,

– poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti,

– kvalita projevu,

– vztah žáka k činnostem a zájem o ně,

– estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti,

– v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví.

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

 

Stupeň 1 (výborný)

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.

 

3.2 Stupně hodnocení chování

(1) Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:

 1. a) 1 – velmi dobré,
 2. b) 2 – uspokojivé,
 3. c) 3 – neuspokojivé.

Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:

Stupeň 1 (velmi dobré)

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

Stupeň 2 (uspokojivé)

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.

Stupeň 3 (neuspokojivé)

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.

 

 1. Zásady pro používání slovního hodnocení v souladu s § 15 odst. 2, včetně předem stanovených kritérií

 

Slovní hodnocení se na škole nepoužívá.

 

 1. Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace

 

Slovní hodnocení se na škole nepoužívá.

 

 1. Celkový prospěch žáka na vysvědčení

 

Celkový prospěch žáka je hodnocen na obou stupních stupněm:

prospěl s vyznamenáním – není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný, průměr prospěchu ze všech povinných předmětů není vyšší než 1,5 (nebo odpovídajícím slovním hodnocením) a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré

prospěl – není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný, nebo odpovídajícím slovním hodnocením

neprospěl – je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením, nebo není – li z něho hodnocen na konci druhého pololetí

nehodnocen – není-li možné žáka hodnotit v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na koci prvního pololetí

 

7.  Způsob získávání podkladů pro hodnocení

 

 1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel

    zejména těmito metodami, formami a prostředky:

– soustavným diagnostickým pozorováním žáka,

– soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování,

– různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy,

– kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami předepsanými učebními osnovami,

– analýzou různých činností žáka,

– konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s dalšími odborníky (PPP),

– rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka.

 1. Žák 2. až 9. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu dostatečné množství známek jako podklad

pro klasifikaci. Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa.

 1. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a

nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 7 dnů. Žák je povinen zapsat si sdělenou známku do žákovské knížky v případě, že zákonní zástupci nesouhlasili s používání školního informačního systému. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům žáka a to pomocí aplikace Škola online, či prostřednictvím zápisů do žákovské knížky – současně se sdělováním známek žákům. Při hodnocení využívá i sebehodnocení žáka.

 1. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se

    nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.

 1. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky dostatečně dlouhou

dobu předem ve školním systému. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.

 1. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl

vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek (ústní zkoušení, písemné, atd.). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.

 1. Vyučující zajistí zapsání známek také do systému Škola online a to vždy za uplynulý týden a dbá o jejich

úplnost. Do systému jsou zapisovány známky z jednotlivých předmětů, udělená výchovná opatření a další údaje o chování žáka, jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole.

 1. Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto práce

uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní mohou zákonní zástupci žáka odvolat – tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, v případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30. 10. dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na požádání ve škole také zákonným zástupcům.

 1. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména:

            – neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden,

– žáci nemusí dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj informací,

– účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotiti to, co umí,

učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě není přípustné,

– před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva,

– prověřování znalostí provádět až po dostatečném procvičení učiva.

 1. Třídní učitelé (případně výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením

psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů (nebo výchovného poradce) na pedagogické radě.

 

8.  Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách

 

8.1 Komisionální zkouška

 1. Komisionální zkouška se koná v těchto případech:

    – má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, 

    – při konání opravné zkoušky.

 1. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu

    ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.

 1. Komise je tříčlenná a tvoří ji:
 2. a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy,
 3. b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu,
 4. c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
 5. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví

komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.

 1. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. Za řádné vyplnění protokolu

    odpovídá předseda komise, protokol podepíší všichni členové komise.

 1. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných

    důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.

 1. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem.
 2. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.
 3. Třídní učitel zapíše do třídního výkazu poznámku o vykonaných zkouškách, doplní celkový prospěch a

    vydá žákovi vysvědčení s datem poslední zkoušky.

 

 

8.2 Opravná zkouška

 1. Opravné zkoušky konají:

– žáci, kteří mají nejvýše dvě nedostatečné z povinných předmětů a zároveň dosud neopakovali ročník na daném stupni základní školy,

– žáci devátého ročníku, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů.

Žáci nekonají opravné zkoušky, jestliže neprospěli z předmětu s výchovným zaměřením.

 1. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku, tj. do 31. srpna. Termín

opravných zkoušek a konzultací žáků s příslušnými pedagogickými pracovníky stanoví ředitel školy na červnové pedagogické radě. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.

 1. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku.
 2. Žákovi, který konal opravnou zkoušku, se na vysvědčení uvede datum poslední opravné zkoušky v daném

    pololetí.

 1. Třídní učitel zapíše do třídního výkazu žákovi, který koná opravnou zkoušku:

Vykonání opravné zkoušky (třídní výkaz – poznámka)

Žák vykonal dne …… opravnou zkoušku z předmětu ………s prospěchem ……… .

Nedostavení se k opravné zkoušce (třídní výkaz – poznámka)

Žák se bez řádné omluvy nedostavil k vykonání opravné zkoušky, čímž jeho prospěch v předmětu

            zůstává nedostatečný.

 

 

9.  Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

 1. Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve všech

     vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a na obou stupních základní školy.

 1. Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku hodnocení,

hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod.

 1. Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob hodnocení projedná třídní

    učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími.

 1. Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a způsobu

    hodnocení a klasifikace žáka.

 1. Žák zařazený do zdravotní tělesné výchovy při částečném osvobození nebo při úlevách doporučených

lékařem se klasifikuje v tělesné výchově s přihlédnutím k druhu a stupni postižení i k jeho celkovému zdravotnímu stavu.

 

 1. Hodnocení zájmových útvarů

 

Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se nehodnotí

 

 1. Výchovná opatření

 

Výchovná opatření jsou pochvaly a opatření k posílení kázně.

Opatření k posílení kázně se ukládají při porušení povinností stanovených školním řádem. Dle závažnosti tohoto porušení lze uložit:

 • napomenutí třídního učitele
 • důtku třídního učitele
 • důtku ředitele školy

Udělení pochvaly, která se uvádí na vysvědčení, podléhá projednání v pedagogické radě.                                                      

Napomenutí nebo důtku neprodleně oznámí třídní učitel řediteli školy. Ředitel školy po projednání

v pedagogické radě může udělit důtku ředitele školy.

Napomenutí a důtky oznamuje třídní učitel neprodleně zákonným zástupcům prokazatelným způsobem.

Uvedená posloupnost při udělení opatření k posílení kázně nemusí být dodržena, dopustí-li se žák závažnějšího přestupku proti školnímu řádu.

Současné udělení pochvaly a opatření k posílení kázně se nevylučuje.

Výchovná opatření zaznamenává třídní učitel do katalogového listu žáka – do systému Škola online.

 1. Závěrečná ustanovení

 

 1. Zrušuje se předchozí znění této směrnice č. j.: 39/2015 ZŠ ze dne 1. 9. 2015. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy.
 2. Směrnice nabývá účinnosti 31. 8. 2018
 3. Školní řád je uveřejněn na webových stránkách školy (www.zsperstejn.cz)

 

 

 

 

 

 

V Perštejně dne 31. 8. 2018

           

 

                                                                                              Mgr. Josef Patík,                                                                                                                              ředitel školy                                                 

 

 

 

 

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory