Menu
ZŠ a MŠ Perštejn
ZŠ a MŠPerštejn

Školní vzdělávací program

1      Identifikační údaje

1.1    Název ŠVP

NÁZEV ŠVP: "SPOLU" 3. verze 2022

 

1.2    Údaje o škole

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Perštejn, okres Chomutov
ADRESA ŠKOLY:Hlavní 57, Perštejn, 43163
JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY: Mgr. Josef Patík
KONTAKT:e-mail: zsperstejn@seznam.cz, web: http://www.zsperstejn.cz
IČ: 47795603
IZO: 102129614
RED-IZO: 600077519

 

1.3    Zřizovatel

NÁZEV ZŘIZOVATELE:Obec Perštejn
ADRESA ZŘIZOVATELE:Hlavní 159, 43163 Perštejn
KONTAKTY:

Tel.: 474 394 197                                                               
Email: obec@obec-perstejn.cz                                        
Podatelna: podatelna@obec-perstejn.cz   

 

1.4    Platnost dokumentu

PLATNOST OD: 2. 9. 2022
VERZE SVP: 1
DATUM PROJEDNÁNÍ VE ŠKOLSKÉ RADĚ: 2. 9. 2022
DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ: 2. 9. 2022
................................................                                         .................................................
            ředitel školy                                                                              Razítko školy
      Mgr. Josef Patík

 

2      Charakteristika školy

2.1    Úplnost a velikost školy

Základní škola a Mateřská škola Perštejn, okres Chomutov je škola plně organizovaná, poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku. Škola se řadí svým počtem žáků mezi středně velké školy.

 

2.2    Umístění školy

Škola je umístěna v centru  obce.

 

2.3    Charakteristika žáků

Žáci  docházejí z blízkého i vzdálenějšího okolí. Pro přepravu do školy nejčastěji cestují automobily rodičů, pěšky, veřejnou hromadnou dopravou, vlakem. Školu navštěvuje  méně než 5 % žáků cizích státních příslušníků.

 

2.4    Podmínky školy

Uspořádání školy je úplná škola. Škola má k dispozici školní družinu. Žáci mají k dispozici zařízení školního stravování. Stravovací zařízení se nachází v blízkosti školy v budově Mateřské školy (do 200 m).
Vyučování probíhá v českém jazyce.
Počet školních budov jsou 3 neprovázané, hlavní budova, přístavba s družinou a prvními třemi ročníky a Mateřská škola, ve venkovním areálu se nachází zahrada. Bezbarierový přístup je zajištěn částečně, jen v budově přístavby. Pro trávení volného času je k dispozici zahrada. Žákům jsou k dispozici šatny.
Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: ICT, praktické vyučování, tělocvična. Dále škola poskytuje žákům možnost pro připojení k internetu využít 24 pracovních stanic, bezdrátové připojení je v celé škole.
Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: biologie, cizí jazyky, dějepis, fyzika, hudební výchova, chemie, tělesná výchova, výtvarná výchova.

 

 

2.5    Vlastní hodnocení školy

2.5.1      Oblasti autoevaluace

 

 

 1. Podmínky ke vzdělávání

Cíl

Monitorovaná oblast

Kritéria

Nástroje

Časové rozvržení

Posouzení podmínek ke vzdělávání a jejich dopad  na život  ve škole

Lidské zdroje

úvazky učitelů vzhledem k jejich odborné a pedagogické způsobilosti

Přehledy

Výr. zpráva

ročně

kvalifikace  VP, preventisty

Zpracování metodiky prevence sociálně-pat. jevů

sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

Materiální zdroje

velikost a vhodnost prostor školy vzhledem k počtu žáků

Výroční zpráva

Revize

přehledy

1x za 3 roky

Dle norem

technický stav budov

odborné učebny a jejich vybavení vzhledem k potřebám ŠVP

úroveň vybavení knihovny

sportovní zařízení a jeho vybavenost

dílny, pozemky a jejich vybavení

vybavení žáků učebnicemi

vybavení pomůckami vzhledem k potřebám ŠVP

vybavení ICT vzhledem k potřebám ŠVP

Finanční zdroje

Přiměřenost a

evidence čerpání

 rozpočtu

přímých nákladů

ročně

provozních prostředků

mimorozpočtových  zdrojů

 1. Průběh vzdělávání

Cíl

Monitorovaná oblast

Kritéria

Nástroje

Časové rozvržení

Využívání nových metod práce ve výuce

 

 

 

Zvýšení podílu žáků na vlastnímvzdělávání

Vyučování

vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k předpokladům žáků

Hospitace

Pohovory

Analýza prací

Průběžně

pololetně

vhodnost metod výuky k vymezeným cílům a obsahu výuky

rozsah využití pomůcek, učebnic

využívání různých organizačních forem výuky

komunikace ve vyučování

vhodnost metod hodnocení žáků učitelem

Učení se žáků

odpovědnost žáka za své učení

 

 

aktivita a zapojení žáků ve výuce

využívání samostatné a týmové práce žáků

využívání učebnic, ICT a jiných objektů v procesu učení žáků

využívání sebehodnocení žáků

 1. Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, klima vztahy

Cíl

Monitorovaná oblast

Kritéria

Nástroje

Časové rozvržení

Vytváření pozitivního a bezpečného klimatu pro žáky i učitele

Účast rodičů na životě školy, zapojení rodičů do školních a mimoškolních aktivit, spokojený rodič

Podpora žáků ve škole

školní klima

Dotazníky

Rozhovory

 

1 x za 3 roky

míra podpory sebedůvěry žáků a poskytování zpětné vazby

poměr pochval a odměn vůči trestům

snaha o předcházení konfliktům a jejich řešení

míra podpory žáků k dosažení úspěchu

Spolupráce s   rodiči

efektivita podávání informací rodičům o dění ve škole

míra zapojení rodičů do dění školy

podpora rodičů při učení dětí

spolupráce školské rady a vedení školy

Vzájemné vztahy

vzájemný respekt a podpora pracovníků školy a žáků

vytváření optimálních podmínek pro každého žáka

spolupráce se zřizovatelem

zapojení a podpora místní komunity

Výchovné poradenství

spolupráce s PPP a SVP

účinnost prevence sociálně-patolog. jevů

informace a poradenství v přípravě na povolání

spolupráce s úřady práce (CV a KV)

Práce třídního učitele

koordinace a informovanost žáků a učitelů třídy

kvalita komunikace uvnitř a vně třídy

stav vytváření portfolia žáků

 1. Výsledky vzdělávání žáků

Cíl

Monitorovaná oblast

Kritéria

Nástroje

Časové rozvržení

Dosažení co nejkvalitnějších výsledků odpovídajících  individuálním možnostem žáků

Zjišťování výsledků vzdělávání

relevance vytvořených pravidel

Klasifikace

Kontrolní práce

Výsledky soutěží

Hospitace

Výroční zpráva

1 x ročně

systematičnost zjišťování výsledků vzdělávání

 

2.5.2      Cíle a kritéria autoevaluace

Podmínky ke vzdělání:
obsah a průběh vzdělávání - mimovýukové aktivity (ankety pro rodiče),
obsah a průběh vzdělávání - plánování výuky,
obsah a průběh vzdělávání - podpůrné výukové materiály,
obsah a průběh vzdělávání - realizace výuky (interakce učitele a žáků/dětí, strategie učení cizímu jazyku, rozvoj kompetencí k učení),
obsah a průběh vzdělávání - školní vzdělávací program,
podmínky ke vzdělávání bezpečnostní a hygienické,
podmínky ke vzdělávání demografické (motivace žáků/dětí, postoje žáků/dětí ke škole),
podmínky ke vzdělávání ekonomické,
podmínky ke vzdělávání materiální,
podmínky ke vzdělávání personální,
podpora školy žákům, spolupráce s rodiči apod. - klima školy (interakce učitele a žáků klima učitel. sboru),
podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s odbornými institucemi a zřizovatelem,
podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s rodiči (ankety pro rodiče),
podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - systém podpory žákům/dětem,
podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - zohlednění individuálních potřeb žáků/dětí,
úroveň výsledků práce školy - kvalitativní analýza,
úroveň výsledků práce školy - kvantitativní analýza,
vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - organizační řízení školy,
vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - partnerství školy a externí vztahy,
vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - pedagogické řízení školy,
vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - profesionalita a rozvoj lidských zdrojů,
vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - strategické řízení,
výsledky vzdělávání žáků/dětí - hodnocení výuky (interakce učitele a žáků/dětí),
výsledky vzdělávání žáků/dětí - klíčové kompetence,
výsledky vzdělávání žáků/dětí - motivace (motivace žáků),
výsledky vzdělávání žáků/dětí - postoje (postoje žáků ke škole),
výsledky vzdělávání žáků/dětí - znalosti a dovednosti

 

2.5.3      Nástroje autoevaluace

analýza školní dokumentace, anketa pro rodiče, anketa pro učitele, anketa pro žáky/děti, hospitace vedením (ředitel, zástupce ředitele, zástupce předmětové komise apod.), vzájemné hospitace pedagogů, zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků/dětí

 

2.5.4      Časové rozvržení autoevaluačních činností

Autoevaluační činnosti jsou prováděny pravidelně každé pololetí.

 

2.6    Spolupráce s dalšími institucemi

Škola spolupracuje s institucemi:
místní a regionální instituce
obec/město
sdružení rodičů a přátel školy
školské poradenské zařízení

 

2.7    Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery

Společné akce žáků a rodičů: třídní schůzky.
Pravidelné školní akce: den otevřených dveří, jarmark.

 

2.8    Charakteristika pedagogického sboru

Na škole působí okolo 13 pedagogů, včetně ředitele školy a jeho zástupce. Kvalifikovanost učitelského sboru se pohybuje v oblasti 71 – 100 %.

 

2.9    Dlouhodobé projekty

Naše škola nemá v této době žádné dlouhodobé projekty.

 

3      Charakteristika ŠVP

3.1    Zaměření školy

Zaměření školy:
všeobecné

 

3.2    Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení

Na konci základního vzdělávání žák: vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení y vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě y operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy y samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti y poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich.

Kompetence k řešení problémů

Na konci základního vzdělávání žák: vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností y vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému y samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy y ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů y kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí.

Kompetence komunikativní

Na konci základního vzdělávání žák: formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu y naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje y rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění y využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem y využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

Kompetence sociální a personální

Na konci základního vzdělávání žák: y účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce y podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá y přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají y vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

Kompetence občanské

Na konci základního vzdělávání žák: y respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí y chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu y rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka y respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit y chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti

Kompetence pracovní

Na konci základního vzdělávání žák: y používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky y přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot y využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření y orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení

 

3.3    Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:

PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce. PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným.

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:

IVP sestavuje školské poradenské zařízení. Forma ŠVP je písemná, za jeho tvorbu zodpovídá  Je vytvářen na základě doporučení školského poradenského zařízení, na jeho tvorbě spolupracuje výchovný poradce a vyučující daného předmětu. Učitel respektuje zjištění odborného pracoviště, pracuje s údaji, které k práci potřebuje. Opírá se však o vlastní pedagogickou diagnostiku, zkušenosti a intuici. Při seznámení rodičů s IVP ho rodiče podepíší a tím se zavazující k plnění svých povinností, které pro ně vyplývají. Pakliže se rodiče nezajímají o přípravu na vyučování a požadují pouze úlevy, opět lze argumentovat společnou úmluvou při přípravě plánu. IVP může být během roku  upravován podle potřeb žáka. Za tvorbu IVP zodpovídá ředitel školy.


Pravidla pro zapojení dalších subjektů:

Škola spolupracuje se školským poradenským zařízením v Kadani. S tamními pracovnicemi je výchovná poradkyně naší školy v častém kontaktu. Ví o všech termínech schůzek našich žáků. Forma spolupráce je písemná, ústní i telefonická.


Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:
 

Ředitel školy: Mgr. Vlastimil Hendrych

Výchovná poradkyně: Mrg. Dita Ševčíková 

Tým pracovnic školského poradenského zařízení v Kadani


Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
v oblasti organizace výuky:
Doporučuje se střídání forem a činností během výuky, u mladších žáků využívání skupinové výuky s postupným přechodem k systému kooperativní výuky. V případě doporučení školského poradenského zařízení může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká přestávka. Je možná změna zasedacího pořádku či uspořádání třídy v rámci vyučovací jednotky se zřetelem k charakteru výuky a potřebám žáků.
v oblasti metod výuky:
Metody vyučující názorně demonstrační, kdy předvádí různé jevy nebo jejich zobrazení. Samozřejmě se uplatňuje metoda slovní, kdy je potřeba látku žákovi vysvětlit s důrazem na kladení otázek s cílem zjistit, do jaké míry žák rozumí. Žák také může samostatně pracovat s textem.
v oblasti hodnocení:
Hodnocení žáka je velmi individuální podle schopností a jeho výkonu a díky tomu by mělo docházet k jeho pozitivní motivaci k dalšímu učení. Spočívá v respektování individuálních možností a schopností žáka vzhledem k jeho diagnóze a vede k nacházení cest pro co nejefektivnější učení. Podporuje se sebehodnocení.

 

3.4    Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:

Při zjištění nadání a mimořádného nadání žáka informuje vyučující daného předmětu třídního učitele a výchovného poradce. Učitel daného předmětu je zodpovědný za vytvoření plánu pedagogické podpory žáka. Plán pedagogické podpory vytváří s metodickou podporou výchovného poradce. Na tvorbě PLPP se účastní i vyučující dalších předmětů, kde se projevuje nadání žáka. S plánem pedagogické podpory seznámí škola žáka, zákonného zástupce žáka, všechny vyučující žáka a další pedagogické pracovníky podílející se na provádění tohoto plánu. Seznámení s PLPP jmenovaní potvrdí svým podpisem. Poskytování podpory učitel daného předmětu ve spolupráci s ostatními vyučujícími průběžně vyhodnocuje. V případě potřeby učitel za metodické podpory výchovného poradce plán pedagogické podpory průběžně aktualizuje v souladu s potřebami žáka. Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě plánu pedagogické podpory výchovný poradce vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Pokud se daná opatření ukáží jako nedostatečná, výchovný poradce doporučí zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení. Pokud jsou daná opatření dostatečná, pedagogičtí pracovníci nadále pokračují v jejich realizaci a úpravách dle potřeb žáka. 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:

Pokud školské poradenské zařízení doporučí vzdělávání žáka dle individuálního vzdělávacího programu, zákonný zástupce podá žádost o vzdělávání podle individuálního vzdělávacího programu. Ředitel školy žádost posoudí a v případě vyhovění žádosti zajistí zpracování IVP. Za tvorbu IVP, spolupráci se školským poradenským zařízením a spolupráci se zákonnými zástupci je odpovědný výchovný poradce. IVP vytváří třídní učitel ve spolupráci s vyučujícími dotčených předmětů, podklady kontroluje a konzultuje se školským poradenským zařízením výchovný poradce. IVP vzniká bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od obdržení doporučení. S IVP jsou seznámeni všichni vyučující, žák a zákonný zástupce žáka. Zákonný zástupce stvrdí seznámení s IVP podpisem informovaného souhlasu. Ostatní zúčastnění IVP podepíší. Poskytování podpůrných opatření třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími průběžně vyhodnocuje. V případě potřeby učitel daného předmětu za metodické podpory výchovného poradce individuální vzdělávací plán průběžně aktualizuje v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Školské poradenské zařízení 1x ročně vyhodnocuje naplňování individuálního vzdělávacího plánu. Pokud jsou daná opatření dostatečná, pedagogičtí pracovníci nadále pokračují v jejich realizaci a úpravách dle potřeb žáka. Stejný postup platí, pokud zákonný zástupce žáka vyhledal pomoc školského poradenského zařízení i bez vyzvání školy.


Pravidla pro zapojení dalších subjektů:
 

Škola spolupracuje se školským poadenským zařízením v Kadani. S tamními pracovnicemi je výchovná poradkyně naší školy v častém kontaktu. Ví o všech termínech schůzek našich žáků. Forma spolupráce je písemná, ústní i telefonická.


Zodpovědné osoby a jejich role:
 

Ředitel školy: Mgr. Vlastimil Hendrych

Výchovná poradkyně: Mrg. Dita Ševčíková 

Tým pracovnic školského poradenského zařízení v Kadani

 

3.5    Začlenění průřezových témat

Průřezové téma/Tematický okruh

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Tv

 

 

 

 

 

 

CK

 

Sebepoznání a sebepojetí

 

Prv

 

 

 

 

 

 

VK

Seberegulace a sebeorganizace

Prv

 

 

 

 

 

 

CK

 

Psychohygiena

 

 

Prv

 

 

 

 

 

Hv

Kreativita

 

 

Vv

 

 

 

 

Hv

 

Poznávání lidí

Prv

 

 

 

 

 

 

 

VK

Mezilidské vztahy

RvT

RvT

RvT

RvT

RvT

RvT

RvT

RvT

RvT

Komunikace

 

Prv

 

 

 

 

 

CK

 

Kooperace a kompetice

 

 

 

 

Tv

 

TK

 

 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

 

 

 

RvT

 

Ov

 

 

Ov

Hodnoty, postoje, praktická etika

RvT

RvT

RvT

RvT

Prv , RvT

RvT

RvT

RvT

RvT

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občanská společnost a škola

 

Prv

 

 

 

Ov

 

 

 

Občan, občanská společnost a stát

 

 

 

 

Prv

 

 

 

D

Formy participace občanů v politickém životě

 

 

 

Prv

 

 

 

Ov

 

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

 

 

 

Prv

 

 

 

 

D

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

 

 

 

 

Prv

 

 

Čj

 

Objevujeme Evropu a svět

 

 

 

Aj

 

 

 

 

Aj

Jsme Evropané

 

 

 

 

Prv

 

 

 

D

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

RvT

RvT

RvT

RvT

RvT

RvT

Čj , RvT

RvT

RvT

Lidské vztahy

 

 

Prv

 

 

Ov

 

 

 

Etnický původ

 

 

 

Prv

 

D

 

 

Čj

Multikulturalita

 

 

 

 

Prv

 

 

 

Hv

Princip sociálního smíru a solidarity

Prv

 

 

 

 

 

 

Čj

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Ekosystémy

 

 

 

Prv

 

 

 

 

Základní podmínky života

 

 

Prv

 

 

 

 

 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

 

Prv

 

 

 

 

 

 

Vztah člověka k prostředí

 

 

Prv

 

 

 

 

 

Ov

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

 

 

 

 

Čj

 

 

 

Čj

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

 

 

 

 

Čj

 

 

Inf

Čj

Stavba mediálních sdělení

 

 

 

Čj

 

 

 

Aj

Čj

Vnímání autora mediálních sdělení

 

 

Čj

 

 

 

 

Čj

Hv

Fungování a vliv médií ve společnosti

 

 

 

 

Inf

 

 

Ov

D

Tvorba mediálního sdělení

 

 

 

Čj

 

 

 

 

Čj

Práce v realizačním týmu

 

 

 

 

RvT

 

 

 

Čj

  

3.5.1.1        Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:

Zkratka

Název předmětu

Aj

Anglický jazyk

Čj

Český jazyk

CK

Cyklistický kurz

D

Dějepis

Hv

Hudební výchova

Inf

Informatika

Ov

Občanská výchova

Přírodopis

Prv

Prvouka

RvT

Rok v tradicích

TK

Turistický kurz

Tv

Tělesná výchova

VK

Vodácký kurz

Vv

Výtvarná výchova

 
 

4      Učební plán

4.1    Celkové dotace - přehled

Vzdělávací oblast

Předmět

1. stupeň

Dotace
1. stupeň

2. stupeň

Dotace
2. stupeň

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk

7+2

7+1

7+1

7+1

7+1

35+6

4

4

3+1

4+1

15+2

Anglický jazyk

0+1

0+1

3

3

3

9+2

3

3

3+1

3+1

12+2

Německý jazyk

 

 

 

 

 

 

 

2

2

2

6

Matematika a její aplikace

Matematika

4

4+1

4+1

4+1

4+1

20+4

4

4

3+1

4+1

15+2

Informační a komunikační technologie

Informatika

 

 

0+1

0+1

1

1+2

1

0+1

0+1

0+1

1+3

Člověk a jeho svět

Prvouka

2

2

2

3

3

12

 

 

 

 

 

Člověk a společnost

Občanská výchova

 

 

 

 

 

 

1

1

1

0+1

3+1

Dějepis

 

 

 

 

 

 

2

2

2

1

7

Člověk a příroda

Fyzika

 

 

 

 

 

 

2

1

2

1+1

6+1

Chemie

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1+1

3+1

Přírodopis

 

 

 

 

 

 

2

2

2

0+1

6+1

Zeměpis

 

 

 

 

 

 

2

2

2

 

6

Umění a kultura

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

4

Výtvarná výchova

1

2

1

1

2

7

2

2

1

1

6

Člověk a zdraví

Výchova ke zdraví

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

3

2+1

2+1

2+1

9+3

Člověk a svět práce

Pracovní výchova

1

1

1

1

1

5

1

1

1

0+1

3+1

Doplňující vzdělávací obory

Výchova pro život

 

 

 

 

 

 

0+1

 

 

 

0+1

Dramatická výchova

 

 

 

 

 

 

0+1

 

 

 

0+1

Celkem hodin

21

22

24

25

26

104+14

30

30

32

30

103+19

 

4.1.1      Poznámky k učebnímu plánu

Český jazyk

Od 1. ročníku je členěn na komunikační a slohovou, jazykovou a literární výchovu. Důraz je kladen na rozvoj slovní zásoby, správnou výslovnost a čtení s porozuměním. V rámci předmětu jsou zařazovány prvky dramatické a řečové výchovy. Proto je předmět posílen o 6 vyučovacích hodin na prvním stupni a o 2 na stupni druhém.

 

Anglický jazyk

Důraz je kladen na základní komunikaci v konkrétních situacích.

 

Matematika

Předmět je posílen o 4 vyučovací hodiny na prvním stupni a 2 hodiny na druhém. Důvodem je upevňování základních matematických úkonů a aktivní využívání vědomostí a dovedností v reálných situací.

 

Prvouka

V tomto předmětu jsou kromě jiného realizována témata výchova ke zdraví, dopravní výchova, ochrana člověka za mimořádných okolností a minimální preventivní plán.

 

Fyzika

Posílení o 1 hodinu z důvodu realizace environmentální výchovy, realizace poznatků v praxi.

 

Chemie

Posílení o 1 hodinu z důvodu realizace environmentální výchovy, realizace poznatků v praxi.

 

Přírodopis

Posílení o 1 hodinu z důvodu realizace environmentální výchovy, realizace poznatků v praxi.

 

Tělesná výchova

Ve 2. a 3. ročníku je realizována výuka plavání. Žáci se zúčastňují podle fyzických i zdravotních předpokladů.

Předmět posílen o 3 hodiny – v dnešním přetechnizovaném světě je nutné vytvářet v žácích kladný vztah k pohybu a předcházet tak civilizačním chorobám.

 

Pracovní výchova

Posílení o 1 hodinu – příprava na budoucí povolání, praktická činnost.

 

Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň
Český jazyk
Od 1. ročníku je členěn na komunikační a slohovou, jazykovou a literární výchovu. Důraz je kladen na rozvoj slovní zásoby, správnou výslovnost a čtení s porozuměním. V rámci předmětu jsou zařazovány prvky dramatické a řečové výchovy. Proto je předmět posílen o 6 vyučovacích hodin.
Anglický jazyk
Důraz je kladen na základní komunikaci v konkrétních situacích.
Matematika
Předmět je posílen o 4 vyučovací hodiny. Důvodem je upevňování základních matematických úkonů a aktivní využívání vědomostí a dovedností v reálných situací.
Informatika
Předmět je zařazen do všech ročníků nižšího stupně (posílení o 4 hodiny) z důvodu využívání počítačových výukových programů.
Prvouka
V tomto předmětu jsou kromě jiného realizována témata výchova ke zdraví, dopravní výchova, ochrana člověka za mimořádných okolností a minimální preventivní plán.
Výtvarná a hudební výchova
Žáci jsou vedeni k samostatné tvorbě, jejich práce tvoří výzdobu školy a školní družiny, jsou vedeni k vystupování na veřejnosti..
Tělesná výchova
Ve 2. a 3. ročníku je realizována výuka plavání. Žáci se zúčastňují podle fyzických i zdravotních předpokladů.
Pracovní činnosti
Žáci jsou vedeni k pozitivnímu vztahu k práci jako předpoklad k budoucímu uplatnění v zaměstnání.

Poznámky k učebnímu plánu pro 2. stupeň
Český jazyk
Od 1. ročníku je členěn na komunikační a slohovou, jazykovou a literární výchovu. Důraz je kladen na rozvoj slovní zásoby, vhodný způsob komunikace, kultivovaný písemný projev. V rámci předmětu jsou zařazovány prvky dramatické a řečové výchovy. Proto je předmět posílen o 2 vyučovacích hodin.
Anglický jazyk
Důraz je kladen na základní komunikaci v konkrétních situacích.
Matematika
Předmět je posílen o 2 vyučovací hodiny. Důvodem je rozvoj logického myšlení a využití vědomostí a dovedností v reálných situací.
Informatika
Předmět posílen o 2 hodiny z důvodu upevnění základních dovedností, jejich prohloubení a získání jistoty ve využívání počítačových technologií.
Občanská výchova
Posílení o 1 hodinu – důležité občanské a společenské otázky, realizace průřezových témat.
Fyzika, Chemie, Přírodopis
Posílení o 3 hodiny (celkem) z důvodu realizace environmentální výchovy, realizace poznatků v praxi.
Tělesná výchova
Předmět posílen o 3 hodiny – v dnešním přetechnizovaném světě je nutné vytvářet v žácích kladný vztah k pohybu a předcházet tak civilizačním chorobám.
Výtvarná a hudební výchova
Žáci jsou vedeni k samostatné tvorbě, jejich práce tvoří výzdobu školy a školní družiny, jsou vedeni k vystupování na veřejnosti..
Pracovní činnosti
Posílení o 1 hodinu – příprava na budoucí povolání, praktická činnost.
Dramatická výchova

 


 

5      Učební osnovy

5.1    Český jazyk

Počet vyučovacích hodin za týden

Celkem

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

9

8

8

8

8

4

4

4

5

58

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

 

 

Název předmětu

Český jazyk

Oblast

Jazyk a jazyková komunikace

Charakteristika předmětu

Vyučovací předmět český jazyk je vyučován ve všech ročnících. Umožňuje žákům získat dovednosti důležité i pro ostatní obory vzdělávání. Cílem tohoto vzdělávacího oboru je rozvoj komunikačních dovedností žáků, schopnost efektivně a jasně se dorozumět s ostatními lidmi.
Učí systematické práci s informacemi ve slyšené i písemné podobě. Žáci se seznamují s různými zdroji informací - knihou, internetem, časopisy... V rámci výuky navštěvují žáci také divadelní představení a knihovnu.

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

 

Integrace předmětů

 • Český jazyk a literatura

Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků

Kompetence k učení:
- výrazná motivace, prožití úspěchu všem
- čtení s porozuměním, práce s textem, vyhledávání informaci včetně internetu
- problémové vyučování, skupinové vyučování, práce ve dvojicích
- projektové vyučování (třídní, školní)
- prezentace vlastních výsledků, tvořivost, referáty
- logické myšlení, práce s chybou
- vlastní hodnocení a sebehodnocení
- vzájemné učení se – učení vyučováním (žáci žákům)

Kompetence k řešení problémů:
- problémové vyučování (řešení – obhájení názoru)
- ve velké míře problémové úlohy z praktického života
- získávání informací z různých zdrojů včetně internetu
- zapojování žáků do soutěží, netradiční úlohy
- starší žáci připravují různé aktivity pro mladší, projekty (plánování, příprava, realizace,
hodnocení)
- tvorba časopisu na konci 9. třídy

Kompetence komunikativní:
- vhodná komunikace se spolužáky, učiteli, s ostatními dospělými
- obhajovat vhodnou formou vlastní názor, ale i naslouchat názoru druhých
- neustálé rozšiřování slovní zásoby, dostatečný prostor pro vyjádření svých myšlenek
- písemné prezentování výsledků vlastní práce – nástěnky, WWW stránky školy
- využívání komunitních kruhů

Kompetence sociální a personální:
- používání skupinové práce, vzájemné pomoci při učení
- v modelových situacích si zkusit různé sociální role
výchova k otevřenosti, toleranci, rozvoj schopnosti empatie
- učení týmové práci, střídání rolí v týmu

Kompetence občanské:
- seznamování se a respektování kultury jiných národů

Poznámky k předmětu v rámci učebního plánu

Od 1. ročníku je členěn na komunikační a slohovou, jazykovou a literární výchovu. Důraz je kladen na rozvoj slovní zásoby, správnou výslovnost a čtení s porozuměním. V rámci předmětu jsou zařazovány prvky dramatické a řečové výchovy. Proto je předmět posílen o 6 vyučovacích hodin na prvním stupni a o 2 na stupni druhém.

 

Český jazyk

1. ročník

 

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence sociální a personální
 • Kompetence občanské

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy – 1. období
žák
plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči
volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích
na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev
píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh

1.ročník
Naslouchání.
Technika mluveného projevu - dýchání,výslovnost.
Pozdrav, prosba, poděkování, omluva.
Vyprávění.
Vyprávění podle obrázkové osnovy.

ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti

ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru

ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost

ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích

ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev

ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním

ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev

ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení

ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh

ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy – 1. období
žák
rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná
porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost
rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves
spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky
odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování

1.ročník
Hláska, slabika, slovo, věta.
Krátké a dlouhé samohlásky.
Psaní:
Hygienické návyky, technika psaní.
Uvolňovací cviky.
Správné tvary písmen a číslic.
Psaní písmen, slabik, slov, krátkých vět.

ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná

ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru

ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves

ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy

ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě – mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování

ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Očekávané výstupy – 1. období
žák
čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku
vyjadřuje své pocity z přečteného textu
rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností

1.ročník
Rozvíjení tech. čtení. Plynulost čtení. Intonace. Melodie.
Čtení s porozuměním.
Dramatizace.Vyprávění. Vymýšlení a domýšlení příběhů.
Vyprávění podle obrázkové osnovy.
Báseň, rým.
Ilustrace k textu.
Ilustrátoři dětských knih

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu

ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností

 

Český jazyk

2. ročník

 

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence sociální a personální
 • Kompetence občanské

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy – 1. období
žák
plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči
volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích
na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev
píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh

2.ročník
Vyprávění, odpovědi na otázky, dramatizace.
Vyprávění podle obrázkové osnovy.
Pozorné naslouchání. Reagování otázkami.
Oslovení, pozdrav, prosba, poděkování, omluva.
Jednoduchý popis.
Adresa, jednoduchý dopis.

ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti

ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru

ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost

ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích

ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev

ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním

ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev

ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení

ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh

ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy – 1. období
žák
rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná
porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost
rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves
spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky
odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování

2.ročník
Rozlišování slov, slabik, hlásek.
Rozdělování slov.
Samohlásky krátké, dlouhé, dvojhlásky, ú, ů..
Souhlásky tvrdé, měkké.
Spojky a, i, nebo, ani.
Podstatná jména. Slovesa.
Slabiky dě tě ně bě pě vě mě.
Spodoba na konci slov.
Druhy vět. Pořadí vět.
Velká písmena.
Psaní:
Hygienické návyky.
Upevnění tvarů písmen.
Psaní méně užívaných písmen.
Slova, věty.
Tiskací písmena. Číslice.

ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná

ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru

ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves

ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy

ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě – mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování

ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Očekávané výstupy – 1. období
žák
čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku
vyjadřuje své pocity z přečteného textu
rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností

2.ročník
Poslech, hledání v textu, čtení s porozuměním.
Dramatizace.Vyprávění. Vymýšlení a domýšlení příběhů.
Vyprávění podle obrázkové osnovy.
Báseň, rým. Ilustrace k textu.
Ilustrátoři dětských knih.
Mimočítanková četba. Tiché čtení.

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu

ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností

 

Český jazyk

3. ročník

 

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence sociální a personální
 • Kompetence občanské

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy – 1. období
žák
plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči
volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích
na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev
píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh

3.ročník
Čtení-plynulé s porozuměním.
Naslouchání-umět reagovat.
Mluvený projev - pozdrav, omluva, prosba, poděkování, vzkaz, vypravování.
Písemný projev-technika psaní (úhledný projev, úprava textu), žánry: dopis, adresa, blahopřání.

ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti

ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru

ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost

ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích

ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev

ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním

ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev

ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení

ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh

ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy – 1. období
žák
rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná
porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost
rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves
spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky
odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování

3.ročník
Slova opačná, nadřazená, podřazená, souřadná, citově zabarvená. Spodoba.
Základní slovní druhy (1,2,5,7,8) ,seznámení s ostatními sl.druhy (3,4,6,9,10).
Počátek skloňování podst.jmen a časování sloves.
Druhy vět. Jednoduchá souvětí a spojovací výrazy.
Procvičování tvrdých a měkkých souhlásek.
Vyjmenovaná slova a k nim slova příbuzná.
Psaní velkých písmen na začátku věty a u vlastních jmen osob,zvířat a místních pojmenování.

ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná

ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru

ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves

ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy

ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě – mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování

ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Očekávané výstupy – 1. období
žák
čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku
vyjadřuje své pocity z přečteného textu
rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností

3.ročník
Poslech literárních žánrů.
Volná reprodukce čteného a slyšeného textu ; vlastní ilustrace,dramatizace.
Literární pojmy: rozpočitadlo, hádanka, pohádka, spisovatel, básník, verš, rým, přirovnání.

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu

ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení

 

Český jazyk

4. ročník

 

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence sociální a personální
 • Kompetence občanské

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy – 2. období
žák
čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává
posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení
reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku
rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě
volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru
rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace
píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry
sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti

4. ročník
Mluvený projev
- vzkaz, zpráva, oznámení, dialog, oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování, mimojazykové prostředky řeči
Písemný projev
přehledný a čitelný písemný projev, formální úprava textu
- žánry: adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, zpráva,
oznámení, dopis, jednoduché tiskopisy
Čtení praktické a věcné
Naslouchání praktické a věcné

ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává

ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení

ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta

ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku

ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě

ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru

ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace

ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry

ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti

ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová

JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Očekávané výstupy – 2. období
žák
porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová
rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku
určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu
rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary
vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty
odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje
píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách
zvládá základní příklady syntaktického pravopisu

4. ročník
Slovní zásoba a tvoření slov
- stavba slova, jednoznačná mnohoznačná, slova s citovým zabarvením
Tvarosloví
- slovní druhy, podstatná jména – skloňování podle základních vzorů, mluvnické kategorie
-slovesa – mluvnické kategorie
Skladba
- stavba věty jednoduché, ZSD, souvětí
Pravopis
- lexikální, základy morfologického a syntaktického pravopisu

ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu

ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary

ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty

ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí

ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje

ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách

ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického pravopisu

ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Očekávané výstupy – 2. období
žák
vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma
rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů
při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy

4. ročník
Poslech literárních textů
Zážitkové čtení a naslouchání
Tvořivé činnosti s literárním textem – recitace, reprodukce, dramatizace
Základní literární pojmy – hádanka, báseň, pohádka, bajka, pověst, spisovatel, básník, ilustrátor

ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma

ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů

ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení

písemný projev-zpráva

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení

 

Český jazyk

5. ročník

 

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence sociální a personální
 • Kompetence občanské

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy – 2. období
žák
čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává
posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení
reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku
rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě
volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru
rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace
píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry
sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti

5. ročník
Mluvený projev
- vzkaz, zpráva, oznámení, vypravování, dialog, mimojazykové prostředky
Písemný projev
- pozvánka, vzkaz, inzerát, popis, vypravování, reklama
Čtení praktické a věcné
Naslouchání praktické a věcné – spisovná a nespisovná výslovnost

ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává

ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení

ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta

ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku

ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě

ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru

ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace

ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry

ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti

ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová

JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Očekávané výstupy – 2. období
žák
porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová
rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku
určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu
rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary
vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty
odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje
píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách
zvládá základní příklady syntaktického pravopisu

5. ročník
Slovní zásoba a tvoření slov
- stavba slova, slova a pojmy, význam slov, jednovýznamová a mnohovýznamová slova, antonyma, synonyma a homonyma
Tvarosloví
- slovní druhy ohebné a neohebné, podstatná jména – mluvnické kategorie, vzory předseda a soudce
- přídavná jména – druhy, skloňování podle vzoru mladý a jarní
- zájmena – poznávání a druhy
- číslovky – význam číslovek
- slovesa – mluvnické kategorie, způsob
- neohebné slovní druhy
Skladba
- základní větné členy, podmět a přísudek holý, rozvitý a několikanásobný, věta jednoduchá, souvětí
Pravopis
- lexikální, základy morfolog. a syntaktického pravopisu

ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu

ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary

ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty

ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí

ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje

ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách

ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického pravopisu

ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Očekávané výstupy – 2. období
žák
vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma
rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů
při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy

5. ročník
Poslech literárních textů
Zážitkové čtení a naslouchání
Tvořivé činnosti s literárním textem – recitace, reprodukce, dramatizace, výtvarný doprovod
Základní literární pojmy – herec, režisér, divadelní představení, povídka, verš, rým

ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma

ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů

ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Zpráva, reklama

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

 

Český jazyk

6. ročník

 

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence sociální a personální
 • Kompetence občanské

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy – 3. období
žák
odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji
rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru
rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci
odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru
v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu
využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát
uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování
využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

6. ročník
Výpisky, výtah z jednoduchého textu
Osnova z daného textu, vyprávění dle osnovy
Diskuse, dialog
Základní fráze společenského styku
Zpráva, oznámení, pozvánka
Dopis osobní a úřední
Vypravování v podobě písemné i jako mluvní cvičení
Popis předmětu

ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru

ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj

ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci

ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru

ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči

ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu

ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát

ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování

ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy – 3. období
žák
spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova
rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech
samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami
správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci
využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace
rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí
v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí
rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití

6. ročník
Rozvrstvení národního jazyka, jazykové příručky
Zvuková stránka jazyka, spisovná výslovnost
Zásady obohacování slovní zásoby
Ohebné slovní druhy
Skladba – věta jednoduchá, shoda podmětu s přísudkem

ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech

ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci

ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí

ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Očekávané výstupy – 3. období
žák
uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla
rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora
formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo
tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie
rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty
rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele
uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře
porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování
vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích

6. ročník
Ústní lidová slovesnost
Poezie (verš, rým, rytmus, nonsens, píseň, vlastní tvorba)
Próza (členění textu, žánry – román, povídka
Pohádka, pověst, báje, bajka, biblické příběhy
Libreto, divadelní scénář

ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora

ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo

ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie

ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty

ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele

ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře

ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování

ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích

 

Český jazyk

7. ročník

 

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence sociální a personální
 • Kompetence občanské

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy – 3. období
žák
odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji
rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru
rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci
odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru
v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu
využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát
uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování
využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

7. ročník
Výtah z odborného textu, referát
Reklama, inzerát
Vypravování (mluvní cvičení, psaný text)
Popis předmětu, děje, pracovního postupu
Charakteristika (vnější, vnitřní)
Subjektivně zabarvený popis – líčení

ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru

ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj

ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci

ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru

ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči

ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu

ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát

ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování

ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy – 3. období
žák
spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova
rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech
samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami
správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci
využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace
rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí
v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí
rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití

7. ročník
Skladba (interpunkce, rozbor stavby věty jednoduché a souvětí)
Tvarosloví (pravopis velkých písmen, skloňování zájmen, slovesný rod, pravopis příslovečných spřežek)
Význam slov
Způsoby tvoření slov

ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech

ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci

ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí

ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Očekávané výstupy – 3. období
žák
uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla
rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora
formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo
tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie
rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty
rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele
uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře
porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování
vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích

7. ročník
Rozdělení literatury (poezie, próza, drama, lyrika, epika)
Balada, romance, pohádka, pověst, báje, legenda, epos, kronika, cestopis, detektivka, dobrodružný příběh
rysy romantismu a realismu v dílech
básnické prostředky v textu (metafora, personifikace, přirovnání)
autobiografické prvky v literatuře
filmová a divadelní adaptace lit. Díla

ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora

ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo

ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie

ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty

ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele

ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře

ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování

ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference

Báje a mýty

 

Český jazyk

8. ročník

 

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence sociální a personální
 • Kompetence občanské

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy – 3. období
žák
odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji
rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru
rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci
odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru
v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu
využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát
uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování
využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

8. ročník
Výtah z odborného textu
Jednoduchý výtah
Popis osoby – charakteristika přímá, nepřímá
Charakteristika literární postavy
Strukturovaný životopis
Subjektivně zabarvený popis – líčení
Úvaha

ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru

ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k&nbs